Loading
http://um.xn--chem-21a.pl/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.1gk-is-104.jpglink
http://um.xn--chem-21a.pl/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.10gk-is-104.jpglink
http://um.xn--chem-21a.pl/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.11gk-is-104.jpglink
http://um.xn--chem-21a.pl/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.12gk-is-104.jpglink
http://um.xn--chem-21a.pl/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.2gk-is-104.jpglink
http://um.xn--chem-21a.pl/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.3gk-is-104.jpglink
http://um.xn--chem-21a.pl/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.4gk-is-104.jpglink

«
»
 1. 0
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6

A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

Odpady Komunalne

logomissmieci05

baner_odpady recykling

SZANOWNI MIESZKAŃCY

W dniu 16 listopada 2015 r. Rada Miasta Chełm podjęła uchwałę Nr XIII/137/15 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawek tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.
 W związku z powyższym od dnia 1 stycznia 2016 r. obowiązują nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta Chełm:
 
1. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierana przez miasto Chełm od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jest obliczana w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.
·11,00 zł od mieszkańca za jeden miesiąc – jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
·17,00 zł od mieszkańca za jeden miesiąc – jeżeli odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane.
Uchwałą Nr XIII/139/15 z dnia 16 listopada 2015 r. Rada Miasta Chełm wprowadziła częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 163 z późn. zm.) w wysokości 50 % stawki miesięcznej.
2. Miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zbieranymi i odbieranymi od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne:

Stawka (niższa) opłaty za gospodarowanie odpadami za każdy odebrany pojemnik na odpady mokre, suche, szkło oraz sezonowo: zielone i popiół w przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny wynosi odpowiednio za pojemnik:

1) o pojemności 60 l – w wysokości 5,00 zł,

2) o pojemności 110 l – w wysokości 9,00 zł,

3) o pojemności 120 l – w wysokości 10,00 zł,

4) o pojemności 140 l – w wysokości 11,00 zł,

5) o pojemności 240 l – w wysokości 19,00 zł,

6) o pojemności 360 l – w wysokości 28,00 zł,

7) o pojemności 1100 l – w wysokości 87,00 zł,

8) o pojemności 1500 l – w wysokości 118,00 zł,

9) o pojemności 2,2 m³ – w wysokości 173,00 zł,

10) o pojemności 2,5 m³ – w wysokości 197,00 zł,

11) o pojemności 5 m³ – w wysokości 393,00 zł,

12) o pojemności 7 m³ – w wysokości 551,00 zł.

3. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zmieszanymi)- wynosi odpowiednio za pojemnik:

1)o pojemności 60 l – w wysokości 10,00 zł,

2) o pojemności 110 l – w wysokości 18,00 zł,

3) o pojemności 120 l – w wysokości 20,00 zł,

4) o pojemności 140 l – w wysokości 22,00 zł,

5) o pojemności 240 l – w wysokości 38,00 zł,

6) o pojemności 360 l – w wysokości 56,00 zł,

7) o pojemności 1100 l – w wysokości 174,00 zł,

8) o pojemności 1500 l – w wysokości 236,00 zł,

9) o pojemności 2,2 m³ – w wysokości 346,00 zł,

10) o pojemności 2,5 m³ – w wysokości 394,00 zł,

11) o pojemności 5 m³ – w wysokości 786,00 zł,

12) o pojemności 7 m³ – w wysokości 1.102,00 zł.

4. W przypadku właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jedynie przez część roku, w tym za każdą działkę na terenie rodzinnych ogrodów działkowych – obowiązuje roczna ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości :

- w przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny – 15,00 zł,

- w przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny – 30,00 zł.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2016 r., płatna jest do 25 dnia każdego miesiąca, którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty.

Właściciel nieruchomości zobowiązany jest wpłacać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - bez wezwania- na rachunek bankowy Urzędu Miasta Chełm: Bank Bank PEKAO S.A. I O/Chełm:

05 1240 2223 1111 0010 5009 8337.

W przypadku rocznej ryczałtowej stawce opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku, w tym za każdą działkę na terenie rodzinnych ogrodów działkowych płatna jest z góry w terminie do 25 lipca roku, którego opłata dotyczy, z dołu w terminie do 31 grudnia roku, którego opłata dotyczy, ryczałtową opłatę roczną, jeżeli obowiązek uiszczenia tej opłaty powstał po 25 lipca.

WZÓR DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Nową deklarację można pobrać w Biurze Obsługi Interesantów w Urzędzie Miasta Chełm ul. Lubelska 65, w Biurze Gospodarki Odpadami Komunalnymi ul. Mickiewicza 32A lub złożyć w formie elektronicznej korzystając z formularza udostępnionego na platformie LIBOI. Musi ona być podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub profilem zaufanym ePUAP.

Pobierz:

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY - od 1 stycznia 2016r

Wykaz nieruchomości zamieszkałychZAŁĄCZNIK NR 1 do deklaracji

Wykaz nieruchomości zamieszkałych – wielorodzinnych budynków mieszkalnychZAŁĄCZNIK NR 2 do deklaracji

Wykaz nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne ZAŁĄCZNIK NR 3 do deklaracji

W razie pytań prosimy o kontakt z  Biurem Gospodarki Odpadami Komunalnymi,

nr tel. 82 564 36 95.

OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

 1. Od 1 października do 30 kwietnia popiół zbierany jest bezpośrednio sprzed nieruchomości co dwa tygodnie,w terminach zgodnych z ustalonym harmonogramemwywozu odpadów komunalnych dla zabudowy jednorodzinnej danego rejonu.Natomiast od 1 grudnia do 31 marca odpady zielone nie będą odbierane sprzed posesji. W tym okresie nieodpłatnie będą przyjmowane w  PunkcieSelektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Bieławin 5.

 2. Od 1 sierpnia 2016 r. Miasto Chełm nie zawiera nowych umów na dzierżawę pojemników przeznaczonych do odbioru odpadów komunalnych. Podmioty, które chcą nadal dzierżawić pojemniki powinny zgłosić się do Biura Obsługi Klienta Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą 22-100 Chełm ul. Wołyńska 57, w celu podpisania nowej umowy. Niezłożenie w MPGK Sp. z o.o. wniosku na dzierżawę pojemnika, na trzy dni przed zakończeniem obowiązywania poprzedniej umowy, będzie skutkowało odebraniem pojemnika z posesji. Kontakt z Biurem Obsługi Klienta MPGK sp. z o.o. tel. (82) 563 14 61 wew. 258.

 3. Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) są przyjmowane wyłącznie od mieszkańców miasta Chełm, którzy złożyli deklarację, odpady budowlane i rozbiórkowe z drobnych prac remontowych nie wymagających pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia. Odpady powstałe w wyniku budowy, bądź remontu na zgłoszenia lub pozwolenie na budowę nie są zaliczane do grupy odpadów komunalnych. Za odpady powstałe na terenie budowy odpowiada wykonawca robót budowlanych. W takim przypadku można:

  - zgłosić się do Zakładu Oczyszczania Miasta MPGK Sp. z o.o. w celu wynajęcia kontenera na gruz,

  - podpisać umowę z Przedsiębiorstwem Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.
  i przywieźć gruz bezpośrednio do Zakładu Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Srebrzyszczu.

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu Miasta Chełm z zabudowy jednorodzinnej odbieranych w 2017 r. , w tym posegregowanych surowców wtórnych oraz sezonowo odpadów : zielonych i popiołu


Harmonogram wywozu odpadów wielkogabarytowych z zabudowy wielorodzinnej (wielokondygnacyjnej) z terenu Miasta Chełm w 2017 r. przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie

 

1. Za właściwy odbiór „śmieci” odpowiada Miasto.
2. Z
biórka selektywna podstawowapolega na rozdziale zbieranych odpadów na następujące frakcje:
- mokra (np. resztki jedzenia, odpady z pielęgnacji roślin doniczkowych itp.) – gromadzona w pojemnikach lub workach oznaczonych napisem „
MOKRElub kolorem czarnym
- sucha (np. papier i tektury, plastik, tworzywa sztuczne, metale, tekstylia) – gromadzona w pojemnikach i workach oznaczonych napisem „
SUCHElub kolorem żółtym
- szkło (np. opróżnione słoiki , butelki) w pojemnikach lub workach oznaczonych napisem „
SZKŁOlub kolorem zielonym.

- odpady „wielkogabarytowe” – raz na kwartał, na zasadzie wystawki;

oraz sezonowo:

- odpady zielone - odpady z pielęgnacji trawników i ogrodów np. skoszona trawa,

chwasty, drobne gałęzie; w okresie 1 kwietna –30 listopada, w pojemnikach lub workach oznaczonych napisem „ZIELONE lub kolorem niebieskim

- popiół - pozostałości po całkowitym spaleniu wsadu z pieców używanych na

terenie nieruchomości; w okresie 1 października – 30 kwietnia, w pojemnikach lub workach oznaczonych napisem POPIÓŁ
3
. Odbiór odpadów komunalnychzbieranych selektywnie lub nieselektywnie odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem podanym do publicznej wiadomości.
4
. Dodatkowo w ramach ponoszonej opłaty można przekazać bezpłatnie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)odpadytj. odpady zielone, wielkogabarytowe, problematyczne, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, gruz budowlany, zużyte opony, baterie i akumulatory, popiół i pozostałości paleniskowych itp. PSZOKpołożony w Chełmie przy ul. Bieławin 5 (baza Zakładu Oczyszczania Miasta) czynny jest od poniedziałku do piątku od godz. 8 00 do godz. 16 00 oraz w soboty w godz. 7 00 – 15 00.

5. Przypominamy o obowiązku umieszczania w widocznym miejscu tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości. Prawidłowe oznakowanie posesji numerem porządkowym ma istotne znaczenie dla usprawnienia działań służb komunalnych.

6. Właścicielom nieruchomości zamieszkałych z obszarów zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej, którzy zadeklarowali selektywną zbiórkę odpadów dostarczane będą worki o pojemności od 80 l do 120 l dla odpadów suchych, szkła i zielonych, przed pierwszym w danym kwartale odbiorze posegregowanych odpadów; po 4 worki na miesiąc w pakiecie 12 sztuk (6 szt. w kolorze żółtym na frakcję suchą, 3 szt. w kolorze zielonym na szkło, 3 szt. w kolorze niebieskim na frakcję zieloną).

7. Wprzypadku nieruchomości niezamieszkałych (garaż, łąka, nieużytek, itp.),  na  których nie powstają odpady regularnie lub sezonowo, właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć oświadczenie o niewytwarzaniu odpadów komunalnych.

8. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie informuje, że od dnia 09 marca 2015r. wprowadziło nalepki informujące o niewłaściwej segregacji odpadów komunalnych. Pojemniki i worki z nieprawidłowo posegregowanymi odpadami zostaną oznakowane naklejką według poniższego wzoru:

Wprowadzenie powyższego podyktowane jest znacznym wzrostem odpadów niewłaściwie segregowanych. Właściciele nieruchomości, którym oznaczono odpady taką naklejką winni zgłosić się do Biura Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta Chełm: 22-100 Chełm ul. Mickiewicza 32A, w celu złożenia korekty deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Odpady te będą odebrane jako zmieszane odpady komunalne, w najbliższym terminie odbioru zmieszanych odpadów komunalnych.

Kontakt:

Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta Chełm
ul. Mickiewicza 32A

tel. (82) 565 26 20

 PRZEWODNIK DLA MIESZKAŃCÓW „NASZE ŚMIECI”

Uchwały dotyczące gospodarki odpadami:

Obowiązujące od 1 stycznia 2016 r.

Uchwała nr XIII/139/15 Rada Miasta Chełm z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr XIII/140/15 Rada Miasta Chełm z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Uchwała nr XIII/135/15 Rada Miasta Chełm z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Chełm
Uchwała
nr XIII/136/15 Rada Miasta Chełm z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Uchwała nr XIII/138/15 Rada Miasta Chełm z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr XIII/137/15 Rada Miasta Chełm z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawek tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

Uchwały obowiązujące:

SPRAWOZDANIA

Sprawozdanie Prezydenta Miasta Chełm z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2016

Sprawozdanie Prezydenta Miasta Chełm z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2015

Sprawozdanie Prezydenta Miasta Chełm z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2014

Sprawozdanie Prezydenta Miasta Chełm z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2013

Rejestry i wykazy

Fundusze Unijne i inne 

PO RPW podstawowy kolor

schronisko

Zaplanuj podróż do Chełma

Podaj swój adres w celu wyznaczenia podróżyWirtualny spacer po urzędzie

Wirtualny spacer po MPGK

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack